bakalari-icon

Profil absolventa

Cílem výchovně vzdělávací činnosti školy je komplexní rozvoj osobnosti žáka tak, aby se její absolvent stal sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytostí, schopnou aktivně ovlivňovat dění ve společnosti a svět kolem nás.

Studijní obor Kombinované lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní a technické obory, cizí jazyky a umělecké disciplíny.  Nabízí žákům získání všeobecného vzdělání a základů odborného vzdělání podle zvolené specializace, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému nebo vyššímu odbornému studiu.

Po ukončení studia bude absolvent humanitní specializace připraven pro další studium humanitního zaměření na filozofických, pedagogických a sociálně zaměřených fakultách vysokých škol. Během studia si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie, pedagogiky, sociální práce a hudební, dramatické, estetické a výtvarné výchovy. Vykoná také praxi v pedagogických i nepedagogických organizacích. Tím získá vhled do obsahu humanitních oborů i konkrétní představu o náročnosti studia těchto oborů na vysokých školách.

Získané klíčové kompetence a kompetence z humanitní specializace uplatní především ve výchovně vzdělávacích a sociálních institucích a pracovištích, na kterých se vyžaduje práce s lidmi, schopnost orientovat se v lidské osobnosti a také sociální dovednosti.

Absolvent technické specializace bude připraven pro další studium na vysokých školách technického zaměření, zejména v oblasti strojírenství či stavebnictví. Během studia si osvojí znalosti z oblasti technického kreslení, deskriptivní geometrie, aplikované matematiky, fyziky a informačních technologií. Nebude-li absolvent pokračovat v dalším studiu, může uplatnit získané klíčové a odborné kompetence na trhu práce.

Získané klíčové kompetence a kompetence z technické specializace uplatní především ve všeobecně technických profesích výrobních podniků či institucích pracujících s technickou či konstrukční dokumentací. Kromě toho může využít kompetence z oblasti informačních a komunikačních technologií a znalost dvou cizích jazyků.

Kompetence absolventa

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent dosáhl prohloubení vzdělanostního základu, tzn. absolvent by měl:
 • stát se vnitřně integrovanou a socializovanou osobností, která vědomě hledá smysl své existence, je schopna překonávat danosti a směřovat k trvalejším hodnotám na základě samostatného úsudku s vědomím osobní zodpovědnosti za utváření svého života i svého okolí; 
 • volit pro sebe vhodné strategie učení, využívat ke svému učení různé informační zdroje, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení s využitím vnější  i vnitřní evaluace;
 • samostatně řešit běžné problémy objektivně (na základě ověřených informací) s využitím adekvátních postupů a prostředků a ve spolupráci s ostatními lidmi;
 • řešit vhodným způsobem problémové sociálně komunikativní situace;
 • schopnost vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory písemně i ústně a vhodným a tvůrčím způsobem reagovat ve různých situacích jak v mateřském, tak v cizím jazyce;
 • vést konstruktivní rozhovor, mít zájem komunikovat s ostatními, uvědomovat si a vhodně uplatňovat estetickou a emocionální stránku jazyka;
 • rozvíjet své tvořivé síly prostřednictvím umění a chápat, že umění je hlavním zdrojem tvořivosti, která se pak uplatňuje v mnoha profesních oblastech;
 • usilovat kultivaci svých estetických schopností a podílet se tak na kulturním životě;
 • rozpoznat a využít příležitosti pro osobní či profesní seberozvoj, zhodnotit přínosy a rizika takovéto příležitosti na základě pochopení širšího kontextu a uvědomit si její etický rozměr;
 • používat matematické myšlení k řešení problémů v různých životních situacích, používat soubor znalostí a metod používaných k objasnění přírodních zákonů ke kladení otázek a k formulaci závěrů založených na důkazech;
 • vyvažovat kritický úsudek a zvídavost úctou k objektu zkoumání a porozuměním obecným etickým hodnotám;
 • využívat ICT ke zpracovávání dat získaných prostřednictvím pozorování, experimentů a měření a k dokonalejší organizaci práce a týmové spolupráce;
 • orientovat se v zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdraví a používat vědomosti o zásadách poskytování první pomoci při úrazu;
 • vědomě užívat základních právních aspektů a etických zásad týkajících se práce s informacemi a výpočetní technikou, copyrightu a osobních dat.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi dosáhli prohloubení vzdělanostního základu v oblasti humanitního zaměření pro další vzdělávání a budování své profesní kariéry, tzn. aby absolvent:
 • byl schopen přispívat  k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí a využívat získaných znalostí v občanském životě i své budoucí profesi;
 • orientoval  se v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi, seznámit se s funkcí pedagogiky jako vědy a získat zájem o studium pedagogických oborů;
 • využíval ke svému učení různé informační zdroje, sledovat a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení,
 • orientoval se ve struktuře lidské osobnosti;
 • upevnil a prohloubil své dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své, na základě sebereflexe uměl korigovat své postoje a chování;
 • konstruktivně komunikovat v různém prostředí;
 • rozlišil a respektoval rozdílnost potřeb a hodnot mezi profesní a soukromou sférou vlastního života;
 • chápal důležitost tvořivého vyjádření idejí, zkušeností a emocí prostřednictvím různých médií, jako např. hudby, divadla, literatury a vizuálního umění a  dokázal se jejich prostřednictvím vyjádřit;
 • porozuměl kulturní diverzitě;
 • řešil vhodným způsobem problémové sociálně komunikativní situace.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi dosáhli prohloubení vzdělanostního základu v oblasti technického zaměření pro další vzdělávání a budování své profesní kariéry, tzn. absolventi by měli:
 • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání, přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám;
 • získat vhled do problematiky technických oborů, mít reálnou představu o obsahu a náročnosti vysokoškolského studia zejména v technických oborech;
 • aplikovat matematické a geometrické postupy i prostorovou představivost při řešení technických problémů, umět zdůvodnit i obhájit zvolené řešení;
 • nacházet vztahy a souvislosti mezi objekty a umět je využít při řešení konkrétních úloh;
 • umět pracovat s technickými normami a využívat je při zpracování technických výkresů;
 • umět navrhnout, výkresově zpracovat a sestrojit model jednoduchého stavebního objektu;
 • orientovat se v dějinách architektury a v architektonických trendech současnosti;
 • využívat ICT ke zvýšení efektivnosti své činnosti, k dokonalejší organizaci práce a týmové spolupráce;
 • znát a dodržovat základní právní předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví;
 • poznat základní právní aspekty a etické zásady týkající se práce s informacemi a výpočetní technikou, respektovat duševní vlastnictví copyrightu, osobních dat a zásad správného citování autorských děl.