bakalari-icon

Přijímací řízení

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

Ředitel Waldorfské základní školy a střední školy, Ostrava-Poruba, p. o. vyhlašuje v souladu s § 59 – 60c zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/22. Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2021.

Kritéria přijímacího řízení >

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vědomostí, dovedností a zájmů, jež jsou dobrým základem pro úspěšné studium.

Uchazeči budou přijímáni podle  § 60 d) školského zákona podle výsledků přijímací zkoušky konané formou jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace a dalších skutečností, které osvědčují nabyté vhodné vědomosti, dovednosti a zájmy uchazeče.

Přijímací zkoušky se budou konat na základě Opatření MŠMT z března 2021 v těchto termínech:

1. řádný termín – 3. května 2021

2. řádný termín – 4. května 2021

Ředitel školy nestanovil školní přijímací zkoušku, která by doplňovala jednotnou přijímací zkoušku.

 

 

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium) pro školní rok 2021/22

Ředitel školy podle § 60 odst. 2 až 5 školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, rozhodl o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Kombinované lyceum 78-42-M/06 Kombinované lyceum) pro školní rok 2021/2022:

Jednotné přijímací zkoušky

Zkoušky budou mít dvě části, písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky. Písemný test z matematiky a jazyka českého a literatury bude konán dle jednotného zadání připravovaného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
V každé části – písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky může uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů. Maximální počet bodů za vykonané přijímací zkoušky je tedy 100.

Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto:
Celkový průměr za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen na čtyřicetibodové škále.  

Zhodnocení individuální účasti uchazeče na olympiádách a soutěžích

a) za účast v okresním a vyšším kole matematické, fyzikální, chemické, biologické, dějepisné, zeměpisné společenskovědní, literární či jazykové soutěže 7 bodů.
b) za účast v krajském a vyšším kole uměleckých a sportovních soutěží 10 bodů.
c) za 1. až 3. místo v okresním a vyšším kole matematické, fyzikální, chemické, biologické dějepisné, zeměpisné, společenskovědní, literární či jazykové soutěže 12 bodů.
d) za 1. až 3. místo v krajském a vyšším kole uměleckých a sportovních soutěží 15 bodů.

Uvedený počet bodů je maximální bez ohledu na počet soutěží. Do bodového hodnocení se započítává jen nejlepší dosažený výsledek ze všech oblastí. Nejvyšší počet dosažených bodů je 15.

První část přijímacího řízení budou jednotné přijímací zkoušky konané formou testů v dubnu 2021.

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT.

Název školy: Waldorfská základní škola a střední škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Kód a název oboru: 78-42M/06 Kombinované lyceum

Jednotná zkouška: ano

Přihlášku je nutno odevzdat do školy nejpozději do 1. 3. 2021.

Přihláška pdf

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
  • Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Česky jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce doloží doporučení příslušného poradenského zařízení.
  • Uchazeči budou dále hodnoceni na základě výsledků předchozího vzdělávání a umístění v soutěžích.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu přiděleného při přijímacím řízení.
POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s max. 30 žáky. K volbě zaměření (humanitního nebo technického) dojde na konci druhého ročníku.

V roce 2018 se přihlásilo 49 uchazečů,
přijato bylo 26 žáků v 1. kole.

V roce 2019 se přihlásilo 54 uchazečů,
přijato bylo 29 žáků v 1. kole.

V roce 2020 se přihlásilo 42 uchazečů,
přijato bylo 22 žáků v 1. kole.

POMĚR PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V MINULÝCH LETECH
Celkový nejvyšší počet bodů je po zhodnocení všech kritérií  155.
Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem je po zhodnocení všech kritérií 38 bodů.


Uchazeč musí absolvovat přijímací zkoušky v rámci jednotné přijímací zkoušky.
Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

Pokud se uchazeči nepodaří úspěšně dosáhnout nejnižší bodové hranice 38 bodů, nebude přijat ke studiu. Důvodem k nepřijetí může být též větší počet uchazečů. 

Pokud dojde k rovnosti bodů, zohledňuje se průměr z předchozího vzdělávání na více desetinných míst, dále pak součet dosažených bodů v testech z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury.

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s max. 30 žáky. K volbě zaměření (humanitního nebo technického) dojde na konci druhého ročníku.

POMĚR PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V MINULÝCH LETECH

• V roce 2018 se přihlásilo 49 uchazečů, přijato bylo 26 žáků v 1. kole.

• V roce 2019 se přihlásilo 54 uchazečů, přijato bylo 29 žáků v 1. kole.

• V roce 2020 se přihlásilo 42 uchazečů, přijato bylo 22 žáků v 1. kole.