bakalari-icon

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Společná část

Společná část se skládá ze dvou povinných zkoušek:

1. český jazyk a literatura
2. matematika nebo cizí jazyk

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

  • didaktického testu
  • písemné práce
  • ústní zkoušky

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. K jistému průniku přitom musí docházet vždy, např. budeme-li vycházet z předpokladu, že ve všech třech dílčích zkouškách by mělo být požadováno spisovné vyjadřování, které je v souladu s jazykovými normami.

Matematika

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky (dále MZ). Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku. Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu. Samotná zkouška trvá 120 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání didaktického testu o 10 minut, u zkoušky může navíc používat překladový slovník.

Cizí jazyk

Cizí jazyk je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky. V současné době je ve společné části nabízeno 5 cizích jazyků – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda příslušný žák volený cizí jazyk na střední škole sám studoval. Zkoušky jsou připravovány a žákům nabízeny v jedné úrovni obtížnosti.

Zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky nelze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem. Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části maturitní zkoušky vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

  • didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
  • písemné práce
  • ústní zkoušky

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Profilová část

Profilová část se skládá ze 2 povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek

Povinné zkoušky jsou:

Humanitní specializace nebo technická specializace

Forma zkoušky – kombinace forem

  • maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Zkouška z volitelných předmětů

Forma zkoušky – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí 1 z těchto předmětů:
anglický jazyk, německý jazyk, matematika – předmět, z něhož žák nematuroval ve společné části
fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova.

Nepovinné zkoušky

Nepovinná zkouška z volitelných předmětů

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.
Forma zkoušky – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí z předmětů uvedených ve zkoušce z volitelných předmětů.