bakalari-icon

Studium

Školní řád

Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato pravidla, jako nezbytný předpoklad naplňování cílů, jež si předsevzala. Hlavním cílem školy je vychovat a vzdělat své žáky tak, aby byli schopni dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách a aby se poté do svého života dokázali postavit jako nezávislé tvořivé osobnosti, jež rozvíjejí to nejlepší, co v sobě mají, ve prospěch svůj i ostatních. Aby se tento cíl naplnil, je potřeba, aby každý ze žáků v sobě rozvinul schopnost stále poznávat a vzdělávat se po dobu celého života, schopnost spolupracovat s ostatními a především schopnost nacházet ve svém životě smysluplné cíle. Je mnoho okolností, jež zvenčí i zevnitř brání naplňování těchto cílů. Řád slouží k tomu, aby se zmenšil jejich počet a byla zde pevná opora pro práva a povinnosti všech stran.

 

1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Základními právními předpisy, o které se opírá školní řád, jsou zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon v platném znění), a vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dále jen vyhláška o středním vzdělávání v platném znění).
 2. Školní řád platí na půdě školy i na akcích školou pořádaných. Vymezuje zejména práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogů v celém průběhu výchovně vzdělávacího procesu.
 3. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání je podrobně popsán v Pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou samostatným dokumentem vydaným ředitelem školy a tvoří přílohu č. 1 tohoto školního řádu.
 4. Způsob organizace a hodnocení maturitních zkoušek je podrobně popsán v Pravidlech pro provádění a hodnocení maturitních zkoušek, která jsou samostatným dokumentem vydaným ředitelem školy a tvoří přílohu č. 2 tohoto školního řádu.
 5. Ustanovení tohoto školního řádu, ve kterých jsou dále uvedena práva a povinnosti zákonných zástupců žáků, se ve stejném rozsahu vztahují i na zletilé žáky.
 6. Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy.
 7. Žáci jsou seznámeni se školním řádem a s povinností dodržovat jej na počátku školního roku. Zákonní zástupci jsou upozorněni na povinnost seznámit se se školním řádem na třídních schůzkách.

 

2
PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 1. Žáci mají právo na vzdělávání a přístup k informacím. Žák je oprávněn používat všech prostor školy a zařízení školy, a to jak během vyučování, tak po vyučovací době po splnění podmínky přítomnosti učitele.
 2. Žák má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a aby bylo chráněno jeho jméno.
 3. Jednání žáka musí být v souladu se zásadami slušného chování. Žák je povinen jednat tak, aby nepoškozoval jméno školy. Žáci mají právo vyslovit svůj jakkoli odlišný názor, dodrží-li přitom zásady slušného jednání.
 4. Za výsledky svého vzdělávání jsou zodpovědní především žáci sami a podle svých možností a dle pokynů vyučujících se připravují na výuku.
 5. Žáci jsou povinni účastnit se všech forem výuky a všech školních akcí souvisejících s výukou. Na těchto akcích platí školní řád a svou neúčast na nich musí zákonný zástupce žáka či zletilý žák zdůvodnit.
 6. Budova školy je žákům přístupná ve dnech školního vyučování od 7.00 hodin. Začátek vyučování je stanoven na 8.00 hodin. Žák je povinen být připraven na vyučování v 7.50 hodin.
 7. Po příchodu do školy je žák povinen odložit si v určené šatní skříňce svrchní oděv a přezout se do domácí obuvi. Odpovědnost za uzamčení skříňky nese žák. Žákům není dovoleno jakkoliv manipulovat s přidělenou šatní skříní nebo se skříněmi spolužáků (odemykání cizích skříní, odstraňování čísel nebo jiných částí skříní atd.)
 8. Žák má právo na začátku hodiny zdůvodnit nedostatky ve své přípravě na vyučování. Jeden den nepřítomnosti není důvodem k omlouvání se z nepřipravenosti na výuku.
 9. Během výuky se žáci snaží přispívat zdárnému průběhu vyučování. Žáci ani pracovníci školy neruší bezdůvodně průběh vyučování (zejména bavením se nad míru obvyklou, používáním mobilních telefonů, častým procházením učebnou, apod.). Po dobu vyučovací hodiny je zakázáno mít zapnutý mobilní telefon.
 10. Žák je povinen dodržovat vyučovací dobu a rozsah přestávek podle daného rozvrhu hodin. Žáci nesmí opouštět budovu školy po dobu vyučování. V době výuky stanovené rozvrhem hodin mohou studenti opustit školu jen se svolením třídního učitele, popř. jiného vyučujícího.
 11. V době přestávek se žák připraví na výuku tak, aby ve vyučovací době nemusel opustit učebnu. Pokud ji ze závažných důvodů ve vyučovací době opustit musí, udělá to jen s vědomím a souhlasem vyučujícího.
 12. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. Jeho naplňování je blíže upraveno v Příloze č. 1 – Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 13. Žáci mají právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.
 14. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 15. Žák má právo se vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu na základě povolení ředitele školy, dle § 18 školského zákona.
 16. Žák, kterému pedagogicko-psychologická poradna schválila individuální vzdělávací plán, postupuje důsledně podle plánu schváleného ředitelem školy, tj. účastní se vyučování, konzultací a přezkoušení ve stanoveném rozsahu a plní studijní povinnosti zadané jednotlivými pedagogickými pracovníky.
 17. Žáci vykonávají ve své třídě dle určení třídního učitele třídní službu. K jejím základním úkolům patří:
  • stírat tabuli, připravovat křídy, připravovat pomůcky na výuku dle pokynů vyučujícího,
  • dle pokynů vyučujícího udržovat ve třídě pořádek a čistotu, větrat (větrání horních oken pouze za přítomnosti vyučujícího), apod.,
  • hlásit chybějící žáky vyučujícímu
  • oznámit ve sborovně nebo vedení školy nepřítomnost vyučujícího v hodině po uplynutí 10 minut od začátku vyučovací hodiny.

 

3
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁK A ZLETILÝCH ŽÁKŮ

 1. Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci mají právo:
  • být informováni o průběhu studia žáka,
  • volit a být voleni do školské rady,
  • využívat poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.
 2. Informace o průběhu vzdělávání, tzn. o prospěchu a chování jsou žákům a jejich zákonným zástupcům podávány:
  • v informačním systému BAKALÁŘ,
  • ve studijním průkazu,
  • na třídních schůzkách,
  • na individuálně sjednané schůzce s učitelem.
 3. Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci jsou povinni:
  •  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
  • oznamovat škole skutečnosti podle § 22 školského zákona (osobní údaje nutné pro zápis do školní matriky) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
 4. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou dále povinni:
  • zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do školy a spolupracovat se školou na řešení případných problémů, které se vyskytnou v průběhu vzdělávání,
  • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dětí.

 

4
PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 1. Žáci, učitelé a ostatní pracovníci školy se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně, dodržují zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. Žáci dbají pokynů vyučujících i ostatních pracovníků školy.
 2. Zvlášť hrubé, slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem i školským zákonem. Za ně může být žák podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze školy.
 3. Žáci se ve vzájemných vztazích zdrží projevů diskriminace, šikany a násilí. Ohlášené projevy šikanování budou vždy důsledně prošetřeny.
 4. Žákům je v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakázáno neoprávněně fotografovat pracovníky školy nebo spolužáky, nahrávat nebo si pořizovat jakékoliv záznamy a tyto dále kopírovat a rozšiřovat bez souhlasu dané osoby.
 5. Žáci mají právo po dohodě s vyučujícím využít konzultací k upevnění a rozšíření vědomostí a dovedností.
 6. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Přijetí podnětů žáků je v kompetenci každého učitele. Ten pak zváží, zda je schopen podnět řešit sám, či zda je k tomu kompetentní třídní učitel či ředitel školy a podnět mu předá. Kompetentní pracovník pak podnět přijme k řešení.

 

5
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 1. Budova školy je žákům přístupná ve dnech školního vyučování od 7.00 hodin. Začátek vyučování je stanoven na 8.00 hodin.
 2. Vyučovací hodina hlavního vyučování trvá v 1. epoše 110 minut, ve 2. epoše 90 minut a je rozčleněna na několik částí, v nichž se promyšleně střídají činnosti žáků. Ostatní vyučovací hodiny trvají 45 minut.
 3. Většina výuky probíhá v kmenové učebně třídy. Jen pro specializované činnosti (např. pracovní výchova, výpočetní technika, laboratorní práce) nebo při dělení tříd na skupinovou výuku (např. cizí jazyky, specializace) se žáci přesunují do jiných, obvykle specializovaných učeben.
 4. Časový rozvrh výuky a přestávek:
   • 1. epocha : 8.00 – 9.50
   • 2. epocha : 10.10 – 11.40
   • 5.vyuč. hodina: 12.30 – 13.15
   • 6.vyuč. hodina. 13.20 – 14.05
   • 7. vyuč.hodina: 14.10 – 14.55
   • 8. vyuč.hodina: 15.00 – 15.45 5/10
  • Přestávky:
   • velká přestávka mezi epochami : 9.50 – 10.10
   • polední přestávka : 11.40 – 12.30
   • ostatní přestávky : mezi 5. – 8. vyuč. hodinou 5 minut
 5. Režim práce na PC:
  Práce na PC se řídí rozvrhem hodin v jednotlivých ročnících a řádem počítačové učebny. Mimo daný rozvrh je učebna zpřístupněna žákům v pondělí – čtvrtek na jejich žádost v době od 11.40 do 12.30 hodin, pokud tomu nebrání probíhající výuka, dozor vykonává obvykle učitel ICT nebo učitele, na jehož žádost byla učebna žákům zpřístupněna. Dále mohou učebnu žáci využívat po vyučování po dohodě s přítomným učitelem.
 6. Režim pracovního vyučování:
  Pracovní vyučování a výtvarná výchova je zařazena maximálně 2 hodiny denně v jednom sledu. Dělená výuka probíhá v učebně výtvarné výchovy v budově školy (max. 16 žáků).
  Žáci si nosí na výuku TV, PV a VV vlastní ochranný oděv a pevnou obuv.
 7. Polední přestávka, zařazovaná z rozvrhových důvodů, není přestávkou, ale volnem mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Žáci v této době mohou opustit školu a škola nad nimi nevykonává dozor. Žáci mohou v této době využívat prostor školy (počítačová učebna, knihovna, multimediální, apod.) pouze za předpokladu přítomnosti učitele. Škola nekoná nad žáky dozor, pokud se ve škole zdržují po skončení vyučování a v době rozvrhového volna (např. při pozdějším začátku výuky a při odpadlých hodinách).
 8. V době, kdy škola nad žáky nekoná dozor (ve výše uvedených případech), mohou žáci v budově školy pobývat jen ze studijních důvodů nebo z důvodu dojíždění. Žáci dbají o svou bezpečnost. Při případném úrazu či jiném ohrožení poskytnou první pomoc a vyhledají dospělou osobu (nejčastěji v kanceláři školy nebo ve sborovně).
 9. Zákonní zástupci či další osoby vstupují do budovy školy přes vrátnici základní školy, kde oznámí jméno navštěvované osoby a účel návštěvy. Jedná-li se o osobu, která se v daném čase podílí na výchovně vzdělávacím procesu, je její návštěva možná jen za velmi naléhavých okolností. Navštívená osoba si převezme návštěvníka na vrátnici, osobně jej v budově doprovází a je plně zodpovědná za jeho chování.
 10.  Škola je povinna vykonávat nad žáky náležitý dohled. Tento dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci (výjimečně po dohodě s ředitelem jiné zletilé osoby) formou tzv. pedagogického dozoru. Dozor začíná 15 minut před začátkem dopoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončení vyučování. Dozor se dále vykonává o přestávkách mezi vyučovacími hodinami a na akcích pořádaných školou.
 11. Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění studentů není škola, počíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě.
 12. Na vyučování konaném na jiném místě než v budově školy mohou žáci docházet sami bez dozoru vyučujícího. Vyučující předem určí místo a čas shromáždění žáků a oznámí žákům rozchod. Vyučující prokazatelně poučí žáky o bezpečnosti a chování na pozemních komunikacích a poučení zapíše do třídní knihy.
 13. Žáci odpovídají za pořádek a čistotu svého pracovního místa, pečují o vzhled třídy. Před odchodem po poslední vyučovací hodině uvedou žáci učebnu do vzorného pořádku, zvednou židle, a pokud není přítomna služba, očistí tabuli.

 

6
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝMI JEVY, PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ

 1. Žáci mají právo na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích. Zároveň dbají na svou bezpečnost, chrání své zdraví i zdraví jiných a dodržují zásady požární ochrany.
 2. Žáci chrání svůj osobní majetek i majetek ostatních. Způsobené škody jsou povinni nahradit. Zbytečně nenosí do školy cenné věci, vyšší finanční částky a věci nesouvisející s vyučováním. V případě potřeby je pro úschovu těchto věcí či peněz určen školní trezor v kanceláři školy. Případné ztráty či jiné újmy na svém majetku nahlásí žák ihned po zjištění v kanceláři školy nebo některému z vyučujících. Nosí-li žák do školy mobilní telefon, má ho stále u sebe a nikam jej neodkládá, nebo jen v kanceláři školy. Při tělesné výchově dávají žáci mobilní telefony do úschovy vyučujícímu, není-li to z organizačních důvodů možné, uschovají je před tělesnou výchovou v kanceláři školy.
 3. Žáci mají právo na ochranu před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Škola o těchto jevech, jejich nebezpečí a možnostech ochrany před nimi žáky informuje v rámci své výchovně-vzdělávací činnosti a činí preventivní opatření a akce prostřednictvím školního metodika prevence. Žáci se v případě pocitu ohrožení či skutečného ohrožení mohou obrátit na kteréhokoliv vyučujícího nebo přímo na vedení školy. Žáci mají zároveň povinnost sami sebe před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí chránit tím, že tyto jevy oznámí, ať už se budou týkat jich samých nebo jejich spolužáků.
 4. Podněty ohledně výše uvedených jevů mohou škole podávat i rodiče.
 5. Žákům je zakázáno v areálu školy a na akcích pořádaných školou držet, distribuovat a požívat omamné a psychotropní látky (dále OPL). Vznikne-li podezření, že je žák pod vlivem OPL, oznámí škola tuto skutečnost zákonnému zástupci. Je-li žák pod vlivem těchto látek, nemůže se účastnit výuky. Škola nad ním zabezpečí dozor a předá ho rodičům nebo k odbornému ošetření. Distribuce a šíření OPL je dle §187 a §188 trestního zákona v ČR zakázána a je posuzována jako trestný čin. Pokud škola takové jednání zjistí, je povinna tuto skutečnost oznámit příslušnému oddělení Policie ČR. Jedná-li se o nezletilého žáka, vyrozumí škola zároveň i zákonného zástupce. Pokud bude trestný čin prokázán, škola vyvodí vůči žáku sankce dle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, škola oddělí od ostatních žáků a zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby do doby transportu do domácího ošetření.
 7. Žákům je zakázáno nosit do školy věci nebezpečné pro život a zdraví lidí (např. zbraně, výbušniny, atd.). Rovněž je zakázáno nosit do výuky předměty, které nesouvisí s výukou (karty, notebooky, aj.) a rozptylují tak žáky nebo by mohly ohrozit jejich bezpečnost.
 8. V areálu školy a na akcích školy je kouření zakázáno, v okolí školy se nedoporučuje.
 9. Žáci jsou na začátku školního roku prokazatelným způsobem seznámeni se zásadami BOZP a PO. Před akcemi a činnostmi, při kterých hrozí zvýšené riziko úrazu, jsou poučeni zvlášť (např. před prováděním laboratorních prací, před hodinami tělesné výchovy, před exkurzemi apod.).
 10. Žáci se v odborných učebnách a v tělocvičně řídí ustanoveními řádů odborných učeben.
 11. Případný úraz či jinou újmu na zdraví ihned ohlásí přítomnému učiteli. Obdobně dbají o svou bezpečnost při přecházení do školní jídelny a během stravování. Zároveň zde dodržují řád školní jídelny, který je v jídelně vyvěšen na viditelném místě. Žáci se v jídelně zdržují co nejkratší dobu.

 

7
PODMÍNKY PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ

 1. Žák zachází se školním majetkem šetrně. Případné škody na inventáři nebo zařízení školy způsobené úmyslně nebo z prokazatelné nedbalosti je žák povinen uhradit.
 2. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky, další výukový materiál. Je však povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
 3. Každé poškození nebo závady v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Ten tyto závady nahlásí správci učebny. Škodu nahradí viník (případně jeho zákonný zástupce), který ji způsobil.
 4. Při ztrátě zapůjčených knih zakoupí žák nové, při poškození zapůjčených knih uhradí žák částku předepsanou školou.
 5. Je zakázáno ničit nebo odstraňovat jakákoliv výstražná nebo oznamovací označení, poškozovat bezpečnostní zařízení, manipulovat bez dozoru učitele s elektrickými zařízeními, přístroji, odstraňovat zabezpečení na hasicích přístrojích a hydrantech apod.

 

8
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

 1. Pochvaly uděluje ředitel školy nebo třídní učitel.
 2. Pochvala ředitele školy se uděluje za:
  – mimořádný projev lidskosti,
  – mimořádný projev občanské nebo školní iniciativy,
  – mimořádně záslužný nebo statečný čin,
  – dlouhodobou úspěšnou práci,
  – vynikající reprezentaci školy.
  Udělení pochvaly musí ředitel předem projednat v pedagogické radě.
 3. Pochvala třídního učitele se uděluje za:
  – výrazný projev školní iniciativy,
  – déletrvající úspěšnou práci,
  – reprezentaci školy,
  – práci pro třídní kolektiv.
  Udělení pochvaly musí třídní učitel nejprve projednat s ředitelem školy.
 4. Kázeňská opatření ukládá ředitel školy nebo třídní učitel za porušení povinností uložených školským zákonem nebo školním řádem. Kázeňskými opatřeními jsou napomenutí, důtky, podmínečné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia.
 5. Napomenutí třídního učitele se ukládá za drobné, méně závažné a neopakující se porušení povinností.
 6. Důtka třídního učitele se ukládá za závažnější, případně opakující se porušení povinností. Uložení důtky oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy.
 7. Důtka ředitele školy se ukládá za vážné, případně i opakované porušení povinností. Uložení důtky musí ředitel nejprve projednat v pedagogické radě.
 8. Závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem je řešeno podmíněným vyloučením nebo vyloučením ze školy. Závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem je:
  – zvláště hrubý slovní nebo úmyslný fyzický útok,
  hrubé násilí (psychické i fyzické),
  projev šikany a kyberšikany,
  používání nepovolených technických zařízení během výuky, či jiná manipulace s nimi
  konzumace, přechovávání, manipulace či distribuce návykových látek v areálu školy či na akci pořádané školou,
  krádež, podvod (např. v dokládání absence),
  – neuvedení citací a použitých zdrojů u odevzdávaných prací,
  více než 25 neomluvených hodin,
  porušení zákazu nosit do školy zbraně, předměty a látky, které mohou ohrozit zdraví a život nebo poškodit majetek.
 9. Třídní učitel zajišťuje, aby veškerá výchovná opatření a jejich důvody byly neprodleně a prokazatelně oznámeny zákonnému zástupci žáka.
 10. Třídní učitel zajišťuje, aby veškerá výchovná opatření byla zaznamenána v dokumentaci školy.

 

9
OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

 1. Žák si je vědom, že bezdůvodná absence se posuzuje jako projev špatné studijní morálky a jako špatný postoj k práci vůbec.
 2. Veškerá absence je vedena a omlouvána ve studijním průkazu. Studijní průkaz má každý žák. Studijní průkaz je nepřenosný a údaje v něm jsou důvěrné.
 3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o uvolnění s uvedením důvodu ve studijním průkazu:
  • na 1 hodinu až na 3 dny třídního učitele
  • na více než 3 dny písemně, prostřednictvím třídního učitele ředitele školy; žák nebo zákonný zástupce nepřítomnost žáka v těchto případech oznámí s dostatečným předstihem.
 4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu (zejména nemoci), oznámí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák třídnímu učiteli do 3 dnů důvod nepřítomnosti. Omluvu absence potvrdí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák svým podpisem v omluvném listu a doloží dokladem. Dokladem, prokazujícím důvody nepřítomnosti žáka, je v zásadě lékařské potvrzení nebo úřední doklad (svatba, pohřeb). V odůvodněných případech lze akceptovat i prosté vyjádření zákonných zástupců či zletilého žáka, nelze-li nepřítomnost doložit jiným způsobem.
 5. Po návratu do školy žák ihned třídnímu učiteli předloží omluvný list, podepsaný zákonným zástupcem. Třídní učitel posoudí důvody nepřítomnosti, a uzná-li je za postačující a věrohodné, nepřítomnost žáka omluví. Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem, a to jako součást omluvenky, u nezletilých žáků s podpisem zákonného zástupce žáka. Pokud žák nepředloží omluvenku do 2 dnů, považuje se absence za neomluvenou.
 6. Musí-li žák odejít ze školy ze závažných a neodkladných důvodů během vyučování, požádá třídního učitele o uvolnění z výuky od začátku vyučovací hodiny, ve které začne jeho absence, pokud ho třídní učitel uvolní, oznámí to žák příslušnému vyučujícímu. Pokud není třídní učitel přítomen, požádá žák o uvolnění ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. Ve výjimečném případě může žák o uvolnění požádat přímo vyučujícího této hodiny. U nezletilých žáků třídní učitel nebo jiný vyučující informuje o jeho odchodu rodiče.
 7. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy ředitele školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.
 8. Žáci, kteří reprezentují školu (soutěže, sbor, atd.) nebo se účastní zájezdů pořádaných školou, jsou uvedeni v třídní knize, zameškané hodiny se jim nezapočítávají.
 9. V případě, že nepřítomnost žáka překročí 35% z celkového počtu hodin za pololetí z daného předmětu, oznámí tuto skutečnost vyučující příslušného předmětu prostřednictvím třídního učitele řediteli školy. Dlouhodobé problémy s absencí, hodnocením a chováním oznámí třídní učitel včas řediteli školy. Ten pak na základě podkladů rozhodne o přezkoušení k doplnění klasifikace. Zkouška se koná vždy za přítomnosti zkoušejícího a přísedícího učitele.
 10. O neomluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele školy a výchovného poradce.
  • neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 hodin – řeší třídní učitel formou pohovoru se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem
  • neomluvenou nepřítomnost nad 10 hodin ředitel školy svolává výchovnou komisi, které se účastní ředitel školy, výchovný poradce (popřípadě metodik prevence sociálně patologických jevů), třídní učitel, zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák
  • neomluvená nepřítomnost nad 25 hodin – ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí
 11. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi za přestupek, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR.
 12. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost žáka nebo zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu (zejména z tělesné výchovy). Žádost o uvolnění předkládá žák na předepsaném formuláři spolu s lékařským posudkem a podpisem zákonného zástupce a s vyjádřením učitele tělesné výchovy. Žák podá žádost do 15. září daného školního roku. Na pozdější žádosti bude brán zřetel pouze ve výjimečných případech (úraz, změna zdrav. stavu, atd.).

 

10
POUČENÍ ŽÁKŮ

 1. Žáci jsou poučeni o povinnosti dodržovat školní řád, o bezpečnosti a ochraně zdraví při vyučování, o přestávkách a na veřejných komunikacích. Dále jsou poučeni o chování při vzniku požáru a postupu při evakuaci školy, o hlášení úrazu a o postupu při ztrátě osobních věcí. Poučení žáků provádí na začátku školního roku třídní učitel a provede zápis do třídní knihy.

 

11
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Školní řád schvaluje pedagogická rada a školská rada SOŠ waldorfské, Ostrava.
 2. Školní řád nabývá platnosti vyhlášením ředitele školy.
 3. Školní řád se vyhlašuje na dobu neurčitou, nejméně však na jeden školní rok. Změny se mohou navrhovat průběžně.
 4. Vztahy neupravené tímto školním řádem se řídí obecně platnými právními předpisy.
 5. Školní řád je v tištěné podobě vyvěšen na nástěnce školy.

 

V Ostravě dne 12. 10. 2017
Mgr. Břetislav Kožušník
ředitel školy