bakalari-icon

Sdělení o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

Úvod

Po mnoha měsících očekávání je konečně možné zahájit prezenční výuku a já jsem rád, že většinu žáků od pondělka uvidím znovu ve škole. Abychom napomohli většině z Vás v návratu do školy, zajistili jsme ve spolupráci s naším zřizovatelem testování PCR testy, jehož výhody jsou popsány níže A nyní jen pár nutných ustanovení, aby Váš návrat proběhl bez problémů, zmatků a zbytečných nedorozumění.

Tento materiál je aktualizací ochranných opatření, která jsou nově stanovena Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. května 2021.

Opatření

Ode dne 24. 5. 2021 se obnovuje osobní přítomnost všech žáků ve škole.

Podmínkou osobní účasti na vzdělávání, je povinnost testování. Testování se ve škole provádí metodou RT-PCR. Testování ve škole provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě pomocí odběrů vzorků ze slin.

Stručně důležité informace k testování a jeho výhody:

  • Testování probíhá pouze jednou za dva týdny.
  • V pondělí (počínaje dnem 24. 5. 2021) si žáci v epoše ve své třídě sami provedou samoodběr slin
  • do zkumavky pod dohledem pracovníka laboratoře, případně vyškoleného učitele.
  • PŘED ODBĚREM JE NUTNÉ 10 MINUT NEJÍST A NEPÍT.
  • Škola předává laboratoři Zdravotního ústavu v Ostravě (smluvně vázáno a zabezpečeno) osobní údaje žáků nutné pro laboratorní vyšetření a telefonní a e-mailový kontakt na rodiče.
  • Tentýž den odpoledne přijde sms zpráva zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi o jeho negativitě/pozitivitě a následující den přijde výsledek laboratorní analýzy na e-mail zákonného zástupce nebo zletilého žáka v zaheslovaném pdf souboru. V případě pozitivity rodiče pouze kontaktuje KHS, není nutná konfirmace dalším PCR testem. Zájemci o cizojazyčný certifikát o negativitě použitelný mimo školu (např. u cest do zahraničí apod.), se mohou obrátit přímo na Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě na e-mail: pavel.Jurcik@zuova.cz.
  • V případě, že žák není v pondělí ve škole, absolvuje PCR test první den po příchodu do školy stejným způsobem.
  • Pokud zákonný zástupce či zletilý žák vyjádří na adresu školy skola@waldorfporuba.cz nesouhlas s PCR testováním a žák si přinese vlastní antigenní test, provede si tento test v termínech stanovených MŠMT.
  • Povinnost testování dítěte odpadá, pokud prodělal žák  COVID-19 před dobou kratší než 180 dnů.

V rámci prezenční výuky se všechny předměty vyučují prezenční formou t. j. za přítomnosti žáků i vyučujícího ve škole. Prostředky distanční výuky lze v rámci této formy vzdělávání používat jen k zasílání materiálů či domácích úkolů, případně k individuálním konzultacím se žáky.

V případě nepřítomnosti žák nebo jeho zákonný zástupce omluví nepřítomnost a sdělí její důvody. Žák si je pak sám povinen opatřit studijní materiály a nemá nárok na poskytování distanční výuky.

Jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje.

Do šaten vstupují žáci průběžně na dobu nezbytně nutnou k převlečení a k přezutí. V prostorách šaten se zbytečně nezdržují ani neshlukují.

Žáci musí ve vnitřních prostorách školy užívat ochranu úst a nosu – respirátory FFP 2.

Obědy ve školní jídelně se žákům lycea budou vydávat v 11:40 v jim přidělené části jídelny.

Mgr. Břetislav Kožušník

       ředitel školy

Comments are closed.