bakalari-icon

Waldorfský campus

Cíl projektu

Cílem projektu je sloučení základní a střední odborné školy waldorfské do jednoho subjektu pod jedním zřizovatelem, kterým by byl Moravskoslezský kraj nebo Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba.

Přínosy projektu pro zřizovatele

Zřizovatel prokáže otevřenost novým evropským formám vzdělávání a výchovy, posílí tak rozvoj regionu a podpoří zlepšení kvality života jeho obyvatel. 

Zřizovatel získá vzdělávací instituci mezinárodního formátu, která vychází z osvědčených a prověřených tradic evropského myšlení a kultury, a která podporuje spolupráci mezi vzdělávacími institucemi na národní i mezinárodní úrovni.

Zřizovatel rozšíří vzdělávací nabídku pro obyvatele města a kraje a zlepší tak možnost uplatnění práva rodičů a žáků na výběr školy odpovídající jejich hodnotám a potřebám – větší atraktivita vzdělávacího portfolia na národní i mezinárodní úrovni.

Projekt umožní efektivnější využití stávajících kapacit obou škol:
 • zvýšení celkového počtu žáků na 350-400 a s tím spojená větší stabilita školy a zefektivnění správy školy a služeb s ní spojených (např. revize, BOZP) či služeb pro žáky – školní psycholog, kariérový poradce, lepší možnosti zapojení do projektů EU – vyšší počet podpořených osob
 • efektivní využití lidských sil – předpokládá se pružnější využití potenciálu učitelů v rámci obou škol, společné možnosti DVPP, lepší možnosti sdílení zkušeností a vzájemné odborné pomoci, spojením škol dojde i k narovnání podmínek daných normativním financováním a snížení počtu vedoucích zaměstnanců
 • efektivní využití lidských sil – předpokládá se pružnější využití potenciálu učitelů v rámci obou škol, společné možnosti DVPP, lepší možnosti sdílení zkušeností a vzájemné odborné pomoci, spojením škol dojde i k narovnání podmínek daných normativním financováním a snížení počtu vedoucích zaměstnanců
 • efektivní využití prostorových podmínek a technického zázemí – odborné učebny a dílny budou využívat obě školy, stejně jako vybavení – učební pomůcky, literatura

Přínosy projektu pro veřejnost

Synergické aktivní zapojení škol do vzdělávacích, kulturních a enviromentálních aktivit na lokální i regionální úrovni.

Společná realizace mezinárodních projektů, např. Erasmus+.

Metodická spolupráce s Ostravskou univerzitou i zájemci z ostatních škol.

Metodická pomoc nově vznikajícím waldorfským i jiným alternativním iniciativám v Moravskoslezském kraji – potřeba zachovat koncepčnost a kvalitu vzdělávání při volbě alternativní formy vzdělávání.

Vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání v souladu se současnými evropskými vzdělávacími trendy:
 • vytváření podmínek pro žáky, jejichž rodiče kladou důraz na alternativní rozvoj a vzdělávání dětí, spolu s garancí vysoké úrovně výsledků vzdělávání
 • propojení více úrovní vzdělávání s jednotnou koncepcí – možnost vzdělávat žáka v rámci jedné koncepce v průběhu 13 let – vyšší procento přechodů mezi MŠ, ZŠ a SŠ
 • vytváření pozitivního sociálního prostředí založeného na vzájemné úctě a odpovědnosti, minimalizování možností pro vznik šikany a drogových závislostí, přirozená integrace znevýhodněných dětí
 • logistická výhoda pro rodiče a žáky – alternativní vzdělávání MŠ, ZŠ a SŠ v jedné lokalitě
 • individuální přístup k žákovi posilující jeho zdravé sebevědomí a umožňující jeho vědomé rozhodování o vzdělávací a s tím související životní cestě
 • uplatňování nových metod hodnocení – důraz na formativní způsob hodnocení prostřednictvím slovního hodnocení a portfolia, v němž se uplatňuje autoevaluace a komplexní hodnocení kompetencí – vědomostí, dovedností i postojů

Plánované aktivity

Zřízení Waldorfského campusu v Ostravě sloučením základní a střední školy pod jednoho zřizovatele.

Úprava prostorových podmínek pro plnou realizaci aktivit Campusu.

 • Budova školy potřebuje nezbytné úpravy – celkové zateplení, rekonstrukce rozvodů vody, vnitřní odhlučnění.
 • Koncepci waldorfské pedagogiky odpovídá vhodně řešené podnětné prostředí vycházející z potřeb žáků i učitelů, a kromě obvyklého školského vybavení i multifunkční sál (divadelní, konferenční) a umělecké či řemeslné dílny – podpora polytechnické výchovy. Pro tyto úpravy je nezbytné spolufinancování ze zdrojů EU.

Zřízení mateřské školy – pro plnou realizaci koncepce waldorfské pedagogiky škola potřebuje
i předškolní zařízení koncepčně připravující děti pro vstup do waldorfské školy (např. rozvojem tvůrčích a motorických dovedností). Toto zařízení však může být samostatné.

Současný potenciál a předpoklady projektu

 • Ostravské waldorfské školy patří v České republice k nejstarším a jsou, kromě Waldorfské ZŠ a MŠ v Ostravě-Přívoze, jediné svého druhu v Moravskoslezském kraji,
 • Na obou stupních škol – základní i střední – působí velmi zkušení učitelé, kteří jsou plně kvalifikovaní a zároveň vzdělaní ve waldorfské pedagogice,
 • Školy mají prokazatelné výsledky – úspěšní absolventi, úspěšné projekty,
 • Školy jsou zapojeny do spolupráce na národní a nadnárodní úrovni,
 • Zájem o tyto školy se dlouhodobě zvyšuje,
 • Školy jsou zapojené do široké mezinárodní spolupráce (např. koncepční práce na využití portfolia k hodnocení kompetencí EPC – European Portfolio Certificate).

Závěr

V Porubě obě školy našly místo, které nám nabízí dostatek prostoru i optimální dostupnost pro naše žáky a chtěli bychom začít naplňovat ideály společného třináctiletého vzdělávání.

Budova školy je koncipována vzhledem k potřebám základní školy, což bude vyžadovat částečné úpravy pro optimální rozvoj střední školy a také je potřeba provést modernizaci zastaralého technického zázemí budovy – zateplení, rozvody vody atd. K tomu všemu bychom rádi využili i projekty EU, ale vše je možné v současnosti navázat jen na základní školu, protože SŠ je pouze v nájmu a nemůže tak požadovat dotace na investice. Základní škola však svým nižším počtem žáků nemá možnost dosáhnout na částky, které by odpovídaly potřebám budovy.