bakalari-icon

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika

  • vychází především z potřeb žáka v daném věkovém období
  • vytváří prostor pro rozvoj mladého člověka jako samostatné osobnosti, zodpovědné za utváření svého života
  • klade důraz na porozumění, pochopení souvislostí v osvojovaném obsahu vzdělávání
  • vede žáky k samostatnosti v práci a k vytváření vlastních úsudků na základě poznatků a zkušeností prostřednictvím projektové výuky v epochách a badatelsky orientované výuky zejména přírodovědných předmětů – od experimentů k teoretickým vědomostem
  • vede k vytváření a uplatňování kompetencí žáků v rovinách myšlení, cítění i vůle
  • podporuje prostřednictvím estetickovýchovných předmětů (HV, VV, DV) celkovou tvořivost a vůli (vnitřní motivaci) žáků
  • formativním hodnocením výsledků vzdělávání – slovním hodnocením zahrnujícím neformální a informální učení, autoevaluací, a možností zpracovávat portfolio podporuje celkový rozvoj žáka

Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti (holistické pojetí výchovy a vzdělávání).

Pojetí vzdělávání ve škole tedy vychází z potřeb osobnostního rozvoje, vyučované předměty nejsou cílem, ale prostředkem ke komplexnímu rozvoji osobnosti mladého člověka.

Přístupy waldorfské pedagogiky pak vytvářejí prostředí podporující tvořivost, iniciativu a aktivitu, spolupráci a rozvíjení sociálních vztahů.

Vyučování se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků a sebepoznáváním.

Žáci ve vyučování řeší problémové úkoly. Do vyučování je zařazována projektová, skupinová, kooperativní a individuální, výuka.

Učitelé podněcují žáky ke kladení otázek, diskusím, vzájemné výměně zkušeností, ke kritickému myšlení.

Název waldorfská škola se váže k místu vzniku první školy tohoto typu. Tu v roce 1919 založil především pro děti dělníků továrny Waldorf Astoria ve Stuttgartu rakouský myslitel Rudolf Steiner z podnětu ředitele a spolumajitele továrny Emila Molta.

Rudolf Steiner stál také u zrodu iniciativ v oblasti medicíny (anthroposofická medicína vycházející ze zásad homeopatie, farmaceutická firma Weleda) a zemědělství (biodynamické zemědělství). Svou svébytnou filozofii, nazval Anthroposofií.

Anthroposofie = člověk a moudrost