bakalari-icon

Vyučování

Střední odborná škola waldorfská v Ostravě nabízí denní studium v oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum, se zaměřením humanitním a technickém (volitelné od 3. ročníku). Program školy je založen na širokém všeobecném základu, vedle obvyklých předmětů jsou jeho součástí různé odborné a umělecké kurzy, praktika a zahraniční výměnné pobyty.

Pojem epochové vyučování znamená, že se daný předmět vyučuje v časovém bloku po dobu dvou až čtyř týdnů a poté je vystřídán jiným předmětem. Toto umožňuje práci projektovým způsobem a hlubší proniknutí do daného předmětu.

Součástí vyučování jsou 1-2 týdenní praktika (zeměměřičské, sociální). Jejich účelem je získání praktických zkušeností, dovedností a rozvoje odborných kompetencí. Kromě toho škola žákům nabízí adaptační kurz, lyžařský kurz, vodácký kurz, třídní cestu a různé exkurze.

Ve 3. ročníku žáci vypracují ročníkovou práci, ve 4. ročníku maturitní práci na zadané téma dle zvoleného zaměření.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Vyučovací den má tři části:

Hlavní epochové vyučování: český jazyk a literatura, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, informační a komunikační technologie, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, ekonomie, zaměření humanitní, zaměření technické, estetické vzdělávání (estetika, výtvarná výchova, komunikace – dramatická výchova).

Odpolední vyučování: cizí jazyky, tělesná výchova, cvičné hodiny z českého jazyka a literatury, matematiky, hudební výchova a některé další předměty.