bakalari-icon

Školská rada

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 6/449 ze dne 6.4.2005 se zřizují při základních, středních a vyšších odborných školách školské rady.

Školská rada má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Poslední volby do školské rady proběhly 16. 10. 2020.

Složení školské rady:
Ing. Radim Křen – předseda zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Mgr. Ivana Jiříčková zvolena pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Marika Lenčéšová zvolena pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Ilona Ditrichová zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Mgr. Lubomír Pospíšil jmenován zřizovatelem
RNDr. Daniela Szturcová, PhD. jmenován zřizovatelem

Školská rada se podílí na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, svolává ji její předseda, pouze první zasedání svolává ředitel školy. Členství ve školní radě  je čestné, zaniká uplynutím volebního období, odstoupením, odvoláním, a také v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy a v případě zletilého žáka, pokud přestal být žákem školy. Mezi její pravomoci patří:

  1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Informace a dotazy posílejte na skola@waldorfporuba.cz nebo na jirickova@soswaldorfostrava.cz,

nebo telefonicky na 596 910 201.