bakalari-icon

Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků a zletilým žákům, zástupcům zřizovatele a zástupcům pedagogů podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, svolává ji její předseda, pouze první zasedání svolává ředitel školy. Členství ve školní radě je čestné, zaniká uplynutím volebního období, odstoupením, odvoláním, a také v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy a v případě zletilého žáka, pokud přestal být žákem školy. Mezi její pravomoci patří:

  1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
Složení školské rady:
Ing. Radim Křen – předseda zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Mgr. Ivana Jiříčková zvolena pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Marcela Klementová zvolena pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Marika Lenčéšová zvolena pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Jiří Richter zvolen pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Ilona Ditrichová zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Ing. Jiří Kovalský zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Mgr. Tomáš Zmija zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky
Ing. Karel Hájek jmenován zřizovatelem
Mgr. Stanislav Ožana jmenován zřizovatelem
Mgr. Lubomír Pospíšil jmenován zřizovatelem
RNDr. Daniela Szturcová, PhD. jmenován zřizovatelem

Dne 1. 1. 2021 došlo ke sloučení Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba, p. o. se Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, p. o. V souvislosti s tím došlo také se souhlasem zřizovatele – Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Poruba – ke sloučení školských rad. Počet členů školské rady je tak nově 12.

Nová školská rada poprvé jednala dne 6. 4. 2021 a na svém jednání si zvolila společného předsedu.

Informace a dotazy posílejte na e-mail školské rady