bakalari-icon

Partneři školy

Vysoké školy

Protože ŠVP Waldorfské lyceum připravuje žáky pro vzdělávání na vyšších odborných či vysokých školách, spolupracujeme zejména s vysokými školami v regionu:

Ostravská univerzita

Spolupráce probíhá především v oblasti praxí, které studenti univerzity na naší škole vykonávají. Původně šlo o praxe ze zeměpisu, nyní se především jedná o přípravu praxe z oboru pedagogika. Škola také zahájila spolupráci s Vysokoškolským pěveckým sborem Ostravské univerzity.

Vysoká škola báňská

Technická univerzita

Byla zahájena spolupráce s katedrou architektury – exkurze žáků na katedru, konzultace prací z organické a školní architektury s učiteli SOŠ waldorfské.

Waldorfské školy v České republice

Předpokladem pro kvalitní práci školy je i spolupráce se školskými institucemi, které sledují stejné výchovně vzdělávací cíle. Na regionální úrovni je tato spolupráce nejintenzivnější, protože tyto instituce připravují žáky, kteří mají nejvhodnější předpoklady pro studium oboru Waldorfské lyceum. Dlouhodobým strategickým cílem všech waldorfských institucí je pak spojení do jednoho silného subjektu, který by zajišťoval vzdělávání od mateřské až po středoškolskou úroveň.

Základní škola a waldorfská základní škola,
Ostrava-Poruba, p. o.

Ľudovíta Štúra 1085/8, 708 00 Ostrava-Poruba

Mezi oběma školami je dobrá provázanost. Učitelé se setkávají na společných kolegiích, kde kromě dojednávání konkrétních bodů spolupráce se zabývají vzájemnými vazbami škol a možnostmi jejich prohloubení. Spolupráce žáků obou škol spočívala zejména ve vzájemné participaci na akcích škol. Zejména se jedná o tradiční spolupráci na projektu stavby domu pro 3. třídu, prezentace na dni otevřených dveří, účast žáků ZŠ na divadelní hře 3. ročníku SŠ, pomoc žáků a učitelů SŠ při zajišťování některých slavností (Martinská, Michaelská, Adventní spirála). Vyvrcholením spolupráce v roce 2019 byla příprava a realizace akcí k oslavám 100. výročí waldorfské pedagogiky – výstava, koncert, Waldorfest na Vyšehradě. Od roku 2019 školy spolupracují na přípravě a realizaci divadelního festivalu Antracity fest.

Waldorfská základní škola a mateřská škola
Ostrava, p. o.

Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava

Mezi oběma školami byla navázána dobrá spolupráce. Učitelé se setkávají na společných kolegiích. Spolupráce žáků obou škol spočívala zejména v participaci na akcích základní školy. Zejména se jedná o projekt stavby domu pro 3. třídu, účast žáků ZŠ na divadelní hře 3. ročníku SŠ a v roce 2019 příprava a realizace výstavy ke 100. výročí waldorfské pedagogiky.

Škola se po svém vzniku stala členem AWŠ ČR, která sdružuje základní a střední waldorfské školy v České republice. Jejím prostřednictvím také probíhá vzdělávání waldorfských pedagogů.

Asociace waldorfských škol ČR (AWŠ ČR)

AWŠ ČR také koordinuje součinnost waldorfských škol při přípravě výukových dokumentů a zaujímání stanovisek k přijímaným legislativním změnám (školský zákon, rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní školství, RVP Kombinované lyceum a vytváří základ pro spolupráci se zahraničními partnery.

V oblasti zahraniční spolupráce je ředitel SOŠ waldorfské v Ostravě, pověřen zastupováním AWŠ ČR v Evropské radě waldorfských škol (European council for Steiner waldorf education – ECSWE).

Evropská rada waldorfských škol

(European Council for Steiner Waldorf Education ECSWE)

Škola se podílí zejména na jejích aktivitách v oblasti školské politiky – popularizace nových forem výchovy a vzdělávání a v praktické rovině začíná aplikovat nový systém hodnocení prostřednictvím European porfolio certificate

ECSWE se schází třikrát ročně v různých zemích Evropy. V místě svého jednání také organizuje odbornou jednodenní konferenci na aktuální vzdělávací témata. Na svých jednáních se zabývá zejména:

  • situací jednotlivých národních asociací a možností pomoci v případech potřeby
  • vytvářením kritérií pro waldorfské školy ve světě
  • spoluprací s poslanci Evropského parlamentu v oblasti školství a spoluprací s organizacemi, jež mají společné cíle (např. EFFE, Aliance for childhood…)
  • vlivy Lisabonského procesu na jednotlivé národní vzdělávací soustavy a s tím související otázka testů PISA
  • vytvářením studií o nových formách vzdělávání (Social and emotional education)
  • ověřováním modelu magisterského studia (MA degree) formou distančního vzdělávání postaveného na evaluaci a teoretickém zobecnění vlastní praxe
  • hodnocení a výstupy v rámci waldorfských škol – možnosti ověřování kvality výstupů jinak než testy, zejména celoplošnými testy, které neumožňují zachytit kvalitativní změny osobnosti ţáka (zejména cíle vzdělávání „učit se jednat“, „učit se být“ a „učit se žít s ostatními“); ECSWE považuje za adekvátnější výstup prostřednictvím „portfolia“, jehož možná společná evropská podoba se nyní ověřuje
  • projekt European portfolio certificate – obecné uţití portfolia ţáka jako nástroje evaluace
  • pomoc rozvoji waldorfské pedagogiky v mimoevropských regionech

Zahraniční partnerské školy

Škola také spolupracuje dlouhodobě se zahraničními partnerskými školami, zejména v rámci programu Comenius, ale také v oblasti metodické pomoci či individuální výměny žáků.

Waldorfschule Klagenfurt

Rakousko

Školy se partnersky podílely na projektu Comenius – výměna tříd, je zde však stále potenciál spolupráce, zejména v oblasti metodiky cizích jazyků či individuální výměny žáků.

Rudolf Steiner koulu Helsinki

Finsko

Spolupráce proběhla doposud ve formě dvou projektů Comenius – výměna tříd, protože tyto projekty jsou v plánu do roku 2012 není další spolupráce dále rozpracována.

Waldorfschule Bochum

Německo

Doposud se uskutečnil jeden studijní výjezd žáků ostravské školy a jedno individuální sociální praktikum. Předpok ládá se však spolupráce jak v oblasti umělecké (koncert sboru Bochumské školy), tak v oblasti výměny žáků a v oblasti spolupráce na portfoliu (Bochumská škola uplatňuje tuto metodu hodnocení již 18 let).

Rudolf Steiner skola Lier

Belgie

Doposud se uskutečnila první fáze spolupráce – studijní výjezd žáků ostravské školy a umělecká prezentace školního sboru v Lier, ale další spolupráce zejména v oblasti výměny žáků je v plánu.

Scuola Steiner Waldorf “Novalis” Conegliano

Itálie

Se školou zatím navázána jednostranná spolupráce, která umožnila žákům 4. ročníku týdenní pobyt v Benátkách.