bakalari-icon

4. kolo přijímacího řízení

Ředitel Waldorfské základní školy a střední školy, Ostrava-Poruba, p. o.  vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona)a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 4. kolo přijímacího řízení od 2. 7. 2021.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání 78-42-M/06 Kombinované lyceum je ve 4. kole 6.

Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 14. července 2021. Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději tento den do 12:00 hodin.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT. K přihlášce uchazeč doloží také Výpis z výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky, který mu vydá škola, na které konal jednotné přijímací zkoušky či ověřená kopie rozhodnutí střední školy, které obsahuje uvedené výsledky (v případě osobního doručení lze doklady ověřit i na místě – u nás ve škole).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Základním kritériem pro 4. kolo přijímacího řízení je zhodnocení znalostí uchazeče z předchozího vzdělávání a zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. Zároveň:

Minimální počet bodů je 25.

Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto:

Celkový průměr z průměru za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen rovnoměrně na čtyřicetibodové škále.

Zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky

Škola zhodnotí výsledky z obou částí – písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky dle výpisů vydaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) nebo z jiných relevantních dokladů, např. rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydaném střední školou. V každé části – písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky – mohl uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů.

Celkový nejvyšší počet bodů je tedy 140.

Při bodové shodě jsou použita pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí uchazečů jejich pořadí. Vyšší umístění získá uchazeč s lepším (tj. nižším) součtem známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků je vybrán lépe hodnocený) v obou hodnocených obdobích.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení. Další kola přijímacího řízení bude ředitel školy vyhlašovat po ukončení 4. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde ve 4. kole k naplnění předpokládaného stavu žáků.

V Ostravě dne 2. 7. 2021

Comments are closed.