FB
 

Úřední deska

 
Název školy: Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace  
Adresa: Ľudovíta Štúra 1085/8, Poruba, 708 00 Ostrava  
Právní forma: Příspěvková organizace  
IČ: 709 479 11  
ID datové schránky: jj3k8zm  
Bankovní spojení: 86-5240900297/0100  
IZO: 150 024 975  
Identifikátor zařízení: 650 024 966  
Ředitel školy: Mgr. Břetislav Kožušník  
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava  
Studijní obor: 78-42-M/06 Kombinované lyceum  

Zařazení do školského rejstříku:

Škola byla zařazena do sítě škol předškolních a školských zařízení rozhodnutím MŠMT čR ze dne 30. 1. 2003 s účinností od 1. 9. 2003 pod č. j. 28 477/2002-21, s účinností od 6.3.2006 byla zařazena do rejstříku škol.

Počet přijímaných uchazečů do denního studia oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum stanovil ředitel školy na 30.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Sdělení můžete rovnou otevřít.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Ľudovíta Štúra 11085/8, Poruba, 708 00 Ostrava IČO: 70947911 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 

Osobní údaje Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

 

(Tuto sekci připravujeme a doplníme co nejdříve)

 

Pokud Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

-   požadovat od Střední odborné školy waldorfské, Ostrava, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

-   požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizací;

-   požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);

-   požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

-   vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizací;

-   požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední odborné škole waldorfské, Ostrava, příspěvkové organizaci, podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední odbornou školu waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizaci:

  • název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a. s.
  • IČO: 25884646
  • e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
  • sídlo: Vítkovická 1994/22, Ostrava, 702 18

 

 
 

Soubory ke stažení