FB
 
Specializace

Specializace  

 

Humanitní specializace

Humanitní specializace připravuje žáka pro další studium humanitního zaměření především na filozofických, pedagogických a sociálně zaměřených fakultách vysokých škol. Během studia si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti psychologie, pedagogiky, sociální práce a hudební, dramatické, estetické a výtvarné výchovy a tím získá vhled do obsahu humanitních oborů i konkrétní představu o náročnosti studia těchto předmětů na vysokých školách.

Studium humanitní specializace

 • přispívá k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí a vede k využívání získaných znalostí v občanském životě i své budoucí profesi;
 • vede k orientaci v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi, seznamuje žáky s funkcí pedagogiky jako vědy a získat zájem o studium pedagogických oborů;
 • vede k orientaci ve struktuře lidské osobnosti;
 • směřuje k upevnění a prohloubení dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své rozvinutí schopnosti korigovat své postoje a chování na základě sebereflexe;
 • učí konstruktivně komunikovat v různém prostředí;
 • vede k pochopení důležitosti tvořivého vyjádření idejí, zkušeností a emocí prostřednictvím různých médií, jako např. hudby, divadla, literatury a vizuálního umění a k sebevyjádření jejich prostřednictvím;

Profilující předměty – pedagogika, psychologie, sociální práce, komunikace, hudební/výtvarná výchova

Technická specializace

Technická specializace připravuje pro další studium na vysokých školách především technického zaměření, zejména v oblasti strojírenství či stavebnictví. Během studia si žáci osvojí znalosti z oblasti technického kreslení, deskriptivní geometrie, aplikované matematiky, fyziky a informačních technologií.

Studium technické specializace

 • vede k získání vhledu do problematiky technických oborů, vytváří reálnou představu o obsahu a náročnosti vysokoškolského studia zejména v technických oborech;
 • učí aplikovat matematické a geometrické postupy i prostorovou představivost při řešení technických problémů a zdůvodnit či obhájit zvolené řešení;
 • učí nacházet vztahy a souvislosti mezi objekty a vede k jejich využití při řešení konkrétních úloh;
 • učí žáky pracovat s technickými normami a využívat je při zpracování technických výkresů;
 • vede ke schopnosti navrhnout, výkresově zpracovat a sestrojit model jednoduchého stavebního objektu;
 • orientuje žáka v dějinách architektury a v architektonických trendech současnosti;
 • vede k využívání ICT ke zvýšení efektivity vlastní činnosti a k dokonalejší organizaci práce a týmové spolupráce;
 • motivuje ke studiu technických oborů.

Profilující předměty:

technické kreslení, deskriptivní geometrie, aplikovaná matematika, fyzika, informační technologie, stavební vzdělávání