FB
 

Školská rada

 

Školská rada a školský zákon

Školská rada se zřizuje při všech školách a je to orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli  a dalším osobám podílet se na správě školy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

Pro Vaši informaci něco ze školského zákona:

 • školská rada má 6 členů – třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
 • členem školské rady nemůže být ředitel školy
 • funkční období školské rady je 3 roky
 • školská rada zasedá dvakrát ročně, svolává ji její předseda, pouze první zasedání svolává ředitel školy
 • členství ve školní radě  je čestné, zaniká uplynutím volebního období, odstoupením, odvoláním, a také v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy a v případě zletilého žáka, pokud přestal být žákem školy

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na koncepčních záměrech školy
 • vyjadřuje se k rozborům hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy,zřizovateli a dalším orgánům státní správy

Školská rada – období 2017 – 2020 

Dne 27. září 2017 proběhly v budově školy SOŠ waldorfské volby do školské rady pro volební období 2017 – 2020 s těmito výsledky:

Členové školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků jsou:

 1. Jakub Ondrejo, zletilý žák 4. ročníku
 2. Ing. Radim Křen, zákonný zástupce žáka 3. ročníku

Členové školské rady z řad pedagogů:

 1. Mgr. Karol Lamacz
 2. Mgr. Kateřina Slavíková

Rada Moravskoslezského kraje jmenovala pro nadcházející tříleté období tyto členy:

 1. Mgr. Lubomír Pospíšil
 2. PhDr. Jan Schönwälder

Informace a dotazy posílejte na waldorf@tiscali.cz nebo na slavikova@soswaldorfostrava.cz, nebo telefonicky na 596 628 813.