FB
 
 
Pro uchazeče

Pro uchazeče

 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 do oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum

Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o.  vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 4. kolo přijímacího řízení od 30. 8. 2018.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 do oboru vzdělávání 78-42-M/06 Kombinované lyceum je ve 4. kole 3.

Přijímací zkoušky se nekonají.

 Základním kritériem pro 4. kolo přijímacího řízení je zhodnocení znalostí uchazeče z předchozího vzdělávání a zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. Zároveň:

  1. Uchazeč nesmí mít z žádného předmětu v žádném ze tří sledovaných období na vysvědčení (1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku) známku horší než dobrý. Pokud tento požadavek nesplňuje, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.
  2. Minimální bodové ohodnocení z jednotné přijímací zkoušky je z českého jazyka a literatury 10 bodů a z matematiky 5  bodů.

Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto:

Celkový průměr z průměru za každé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen rovnoměrně na čtyřicetibodové škále.

Zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky

Škola zhodnotí výsledky z obou částí - písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky dle výpisů vydaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). V každé části - písemném testu z jazyka českého a literatury a písemném testu z matematiky – mohl uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů.

Celkový nejvyšší počet bodů je tedy 140. Při bodové shodě jsou použita pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí uchazečů jejich pořadí. Vyšší umístění získá uchazeč s lepším (tj. nižším) součtem známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků je vybrán lépe hodnocený) ve všech třech hodnocených obdobích.

Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 30. srpna 2018. Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději tento den do 12:00 hodin.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení. Další kola přijímacího řízení bude ředitel školy vyhlašovat po ukončení 2. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde v 2. kole k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 

 

V Ostravě dne 22. 5. 2018                                                                     Mgr. Břetislav Kožušník

                                                                                                                          ředitel školy

 


 

 


 
 

Soubory ke stažení