FB
 
 
Pro uchazeče

Pro uchazeče

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil dne 29. 4. 2019 výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum. Výsledky jsou zveřejněny v přiloženém souboru ve formátu pdf na konci této stránky.

 

Dne 29. 4. 2019                                                                                             Mgr. Břetislav Kožušník

                                                                                                                           ředitel školy

 

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium) pro školní rok 2019/20 

Ředitel školy podle § 60 odst. 2 až 5 školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, rozhodl o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Kombinované lyceum 78-42-M/06 Kombinované lyceum) pro školní rok 2019/2020:

1. Jednotné přijímací zkoušky

Zkoušky budou mít dvě části, písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky. Písemný test z matematiky a českého jazyka a literatury bude konán dle jednotného zadání připravovaného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). V každé části - písemném testu z českého jazyka a literatury a písemném testu z matematiky může uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů. Maximální počet bodů za vykonané přijímací zkoušky je tedy 100.

2. Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto: Celkový průměr za každé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen na čtyřicetibodové škále.  

3. Zhodnocení individuální účasti uchazeče na olympiádách a soutěžích:

a) za účast v okresním a vyšším kole matematické, fyzikální, chemické, biologické, dějepisné, zeměpisné společenskovědní, literární či jazykové soutěže 7 bodů.

b) za účast v krajském a vyšším kole uměleckých a sportovních soutěží 10 bodů.

c) za 1. až 3. místo v okresním a vyšším kole matematické, fyzikální, chemické, biologické dějepisné, zeměpisné, společenskovědní, literární či jazykové soutěže 12 bodů.

d) za 1. až 3. místo v krajském a vyšším kole uměleckých a sportovních soutěží 15 bodů.

 Uvedený počet bodů je maximální bez ohledu na počet soutěží. Do bodového hodnocení se započítává jen nejlepší dosažený výsledek ze všech oblastí. Nejvyšší počet dosažených bodů je 15.                   

Celkový nejvyšší počet bodů je po zhodnocení všech kritérií  155.

 Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem je po zhodnocení všech kritérií 38 bodů.

 Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 je 30.

 Uchazeč musí absolvovat přijímací zkoušky v rámci jednotné přijímací zkoušky. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

Pokud se uchazeči nepodaří úspěšně dosáhnout nejnižší bodové hranice 38 bodů, nebude přijat ke studiu. Důvodem k nepřijetí může být též větší počet uchazečů. Pokud dojde k rovnosti bodů, zohledňuje se průměr z předchozího vzdělávání na více desetinných míst, dále pak součet dosažených bodů v testech z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury.


 
 

Soubory ke stažení