FB
 
 
Pro uchazeče

Pro uchazeče

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

 

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 je 30.

 

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium) pro školní rok 2019/20 se budou skládat z těchto částí:

1. Jednotné přijímací zkoušky

Zkoušky budou mít dvě části - písemný test z jazyka českého a literatury a písemný test z matematiky. Písemný test z matematiky a jazyka českého a literatury bude konán dle jednotného zadání připravovaného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Přijímací zkoušky se uskuteční ve dvou termínech, a to 12. a 15. 4. 2019.

2. Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny takto: celkový průměr za každé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy do průměru 2,0 bude zhodnocen na bodové škále. 

3. Zhodnocení individuální účasti uchazeče na olympiádách a soutěžích.


 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 do 3. ročníku oboru
78-42-M/06 Kombinované lyceum

 

Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o. zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení do 3. ročníku. Výsledky jsou zveřejněny v přiloženém souboru.

 

V Ostravě dne 14. 11. 2018                                                                   Mgr. Břetislav Kožušník

                                                                                                                          ředitel školy

 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 do 3. ročníku oboru
78-42-M/06 Kombinované lyceum

 

Ředitel SOŠ waldorfské, Ostrava, p. o.  vyhlašuje v souladu s § 64 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a s vyhláškou číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení od 31. 10. 2018.

  1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 do oboru vzdělávání 78-42-M/06 Kombinované lyceum je 5.
  2. Přijímací zkoušky se nekonají.
  3. Základním kritériem pro 1. kolo přijímacího řízení je zhodnocení znalostí uchazeče z předchozího vzdělávání, a to z 2. pololetí 1. a 2. ročníku střední školy, z níž se hlásí. Zároveň uchazeč nesmí mít průměr známek z vybraných období vyšší než 3,00.
  4. Zhodnocení znalostí uchazeče na základě vysvědčení z předchozího vzdělání: Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání budou zhodnoceny celkově 40 body takto - celkový průměr z průměru za každé 2. pololetí 1. a 2. ročníku střední školy do průměru 3,0 bude zhodnocen rovnoměrně na čtyřicetibodové škále.
  5. Celkový nejvyšší počet bodů je tedy 40. Při bodové shodě jsou použita pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat o přijetí či nepřijetí uchazečů jejich pořadí. Vyšší umístění získá uchazeč s lepším (tj. nižším) součtem známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků je vybrán lépe hodnocený) v obou hodnocených obdobích.
  6. Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 9. 11. 2018. Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději tento den do 12:00 hodin.
  7. Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT. Nedílnou součástí přihlášky jsou ověřené kopie vysvědčení z 1. a 2. ročníku střední školy.
  8. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
  9. Nezbytnou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které jsou součástí školního vzdělávacího programu Waldorfské lyceum dle RVP 78-42-M/06 Kombinované lyceum, pokud je žák neabsolvoval v 1. a 2. ročníku střední školy. Jedná se o tyto předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, základy společenských věd, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, hudební výchova, výtvarná výchova.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 31. 10. 2018                                                                   Mgr. Břetislav Kožušník

                                                                                                                          ředitel školy


 


 

 


 
 

Soubory ke stažení