bakalari-icon

Kurzy a praktika

Adaptační kurz

Probíhá na začátku prvního ročníku po dobu jednoho týdne. Jeho cílem je seznámit žáky s odlišnostmi waldorfské školy, které se týkají nejen organizace vyučování, ale i přístupu ke vzdělávání. Cílem je především podpora vnitřní motivace žáků k poznávání a sebepoznávání, která je však nutně vyvážena menším důrazem na vnější stimulaci. Aktivity v kurzu jsou dále věnovány rozvoji uměleckého – hudebního a výtvarného – a sociálního cítění. Směřuje se tím také k vytvoření dobrých vzájemných vztahů ve třídě a podpoře tvořivosti. Součástí kurzu je také poznávání prostředí, v němž se kurz odehrává.

Zeměměřičský kurz

Kurz se uskutečňuje v prvním ročníku. Cílem je praktické využití teoretických znalostí získaných ve výuce zeměpisu a matematiky. Žáci získávají přehled o tom, jak vzniká mapa, jaký je význam měření pro plánování stavebního díla a dále kompetence v oblasti sociální – práce ve skupině s vnitřní dynamikou, a v oblasti učení a práce – nutnost exaktního měření a přesných výpočtů. Žáci prakticky provádějí podstatné kroky od vyměřovacích prací v terénu až po kreslení mapy. Výsledkem práce je žáky vytvořená mapa dané oblasti, nebo nákres zaměřené stavby.

Sociální praktikum

Praktikum se uskutečňuje ve druhém ročníku. Žáci si sami popř. s pomocí školy vyhledají sociální zařízení, ve kterém budou působit. Škola ošetří smluvní vztahy. Cílem je získávat nové zkušenosti v práci s lidmi (kompetence v oblasti personální, řešení konfliktů, komunikační), naučit se zvládat neobvyklé situace, věnovat se vnímavě a nápomocně lidem. Pod vedením osoby, která nese za práci zodpovědnost, jsou žáci začleňováni do úkolů v jednotlivých zařízeních a mají tak možnost v reálných situacích ukázat a prožít svou schopnost vcítění, vědomí odpovědnosti a jednání odpovídající situaci.

Divadelní představení

Divadelní představení žáci nastudují ve třetím ročníku pod vedením jednoho učitele. Cílem je celovečerní divadelní hra, která je veřejně představena žákům, rodičům a přátelům školy. Žáci mají v co nejvyšší míře převzít organizaci představení a zapojit se do pracovních skupin, tedy převzít zodpovědnost nejenom za svou roli, nýbrž za celkový průběh divadla. Žáci projdou celou řadou aktivit od sestavení a porozumění textu po jeho vyjádření hereckými i jinými doplňujícími prostředky. Divadelní hra také podporuje  autoprezentační kompetence žáků.

Lyžařský výcvikový kurz

Probíhá obvykle v zimních měsících 1. nebo 2. ročníku. Hlavní cíle kurzu jsou získat základní praktické i teoretické dovednosti v jízdě na lyžích, získat základní vědomosti o současných trendech sjezdového lyžování a ošetřování lyží, povědomí o bezpečném pobytu na horách, seznámit se se zásadami 1. pomoci při úrazech na horách a podle svých schopností se zúčastnit závěrečného závodu ve slalomu.

Ročníková práce

Téma ročníkové práce si žáci volí v prvním pololetí třetího ročníku a jako konzultanta si volí učitele ze školy. Práci žáci dokončí na konci třetího ročníku, obhajoba práce probíhá obvykle na začátku čtvrtého ročníku. Cílem je, aby se žák zpracoval teoreticky i prakticky téma, jež ho zajímá, aby dokázal výsledky své práce veřejně představit a obhájit a naučil se vytvářet odborný text.

Třídní cesta

Třídní cesta vede žáky ke zlepšení komunikace v cizím jazyce, poznání kultury a krajiny cizí země, prohloubení sociálních vazeb ve třídě, podpoře schopnosti komunikovat v cizím prostředí. Obvykle se realizuje ve čtvrtém ročníku.