FB
 
Centrum waldorfské pedagogiky

Centrum waldorfské pedagogiky  

 

Centrum waldorfské pedagogiky v Ostravě

Waldorfské školy v Ostravě (MŠ, ZŠ, SŠ) spolu dlouhodobě spolupracují a plánují též společnou budoucnost. Již od roku 2003 proto pracují na projektu spojení všech tří škol do jednoho subjektu, který by byl dostatečně ekonomicky silný a byl schopen nejen vzdělávat žáky od mateřské po střední školu, ale také umožňoval rozvoj dalších důležitých aktivit. Proto waldorfské školy oslovují zřizovatele, kteří mají možnost takový subjekt zaštítit – Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava – a hledají pro něj také podporu veřejnosti.

Cíl projektu

 • Rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávacích programů v Moravskoslezském regionu.
 • Vybudování vzdělávací instituce mezinárodního formátu v souladu se současnými vzdělávacími trendy.
 • Zviditelnění a zvýšení prestiže Ostravy a celého regionu doma i v zahraničí.
 • Dlouhodobá a soustavná prezentace prověřeného a osvědčeného výchovného a vzdělávacího programu.
 • Sloučení všech tří waldorfských škol v Ostravě pod jednoho zřizovatele. (Nejvhodnějším zřizovatelem CWPO buď Moravskoslezský kraj nebo Statutární město Ostrava, protože spádovou oblastí stávajících škol je celá Ostrava a vzhledem k nedostatku takových škol v regionu, značná část Moravskoslezského kraje).

Plánované aktivity

 • Zřízení Centra waldorfské pedagogiky v Ostravě sloučením mateřské, základní, střední školy pod jednoho zřizovatele – Moravskoslezský kraj nebo Statutární město Ostrava –  a jeho záštita.
 • Vytvoření prostorových podmínek pro plnou realizaci aktivit CWPO - stavba nové budovy
 • Vzájemné sdílení příkladů dobré praxe s partnerskými institucemi doma i v zahraničí, výzkum vzdělávacích metod a jejich propagace.
 • Vytvoření postgraduálního kvalifikačního modulového distančního studia pro učitele (spolupráce s Pedagogickou fakultou OU).
 • Koncepci waldorfské pedagogiky odpovídá vhodně řešené podnětné prostředí, vycházející z potřeb dětí, žáků i učitelů, a kromě obvyklého školského zařízení i multifunkční sál (divadelní, konferenční),  umělecké a řemeslné dílny).
 • Vnější forma, tedy vybudování zcela originálního a ojedinělého nového objektu pro všechny sloučené školy je podstatným a hmatatelným obrazem vnitřního obsahu.

Přínosy projektu pro veřejnost

 • Vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání v souladu se současnými evropskými vzdělávacími trendy:
 • Vznik metodického, výzkumného a vzdělávacího centra:
 • Volnočasové aktivity s pestrou nabídkou sportovních, kulturních a celospolečenských akcí.
 • Rozšíření cílové skupiny (děti 0-3, mentálně, zdravotně postižení,).
 • Metodická pomoc nově vznikajícím waldorfským školám nejen v Moravskoslezském kraji.
 • propojení více úrovní vzdělávání v duchu aktuálních vědeckých poznatků – od předškolního
  po postgraduální s jednotnou koncepcí,
 • vytváření pozitivního sociálního prostředí založeného na vzájemné úctě a odpovědnosti, minimalizování možností pro vznik šikany a drogových závislostí, přirozená integrace znevýhodněných dětí,
 • individuální přístup k žákovi posilující jeho zdravé sebevědomí a umožňující jeho vědomé rozhodování          o vzdělávací a s tím související životní cestě.
 • vytvoření postgraduálního kvalifikačního modulového distančního studia
 • aplikace inovativních prvků waldorfské pedagogiky do českého školství (např. pojetí portfolia jako alternativního výstupu ze střední či základní školy, školní statek pro podporu výuky a zážitkového vzdělávání    a výchovy),
 • realizace vzdělávacích programů pro širokou veřejnost (školení, rekvalifikace).

Přínosy projektu pro zřizovatele

 • Ostrava a Moravskoslezský kraj posílí svoji pověst jako města a regionu s evropským rozhledem, a prokážou otevřenost novým formám vzdělávání  a výchovy a prohloubí důraz jak na rozvoj regionu tak i na rozvoj kvality života jeho obyvatel.
 • Moravskoslezský kraj a Ostrava získají vzdělávací instituci mezinárodního formátu, která vychází z osvědčených a prověřených tradic evropského myšlení a kultury, podporuje spolupráci mezi vzdělávacími a kulturními institucemi na národní i mezinárodní úrovni.
 • Uskutečnění projektu rozšíří a zkvalitní nabídku vzdělávání, které je nezbytným předpokladem pro úspěšný rozvoj a prosperitu celého regionu. Zkvalitní vzdělávací kapacity, zvýší počty kvalifikovaných osob, změní vzdělanostní strukturu obyvatelstva. (Jedná se o projekt jediný svého druhu v České republice a ojedinělý i v Evropě).
 • Projekt vytvoří příležitost pro efektivní využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU k financování rozvojových projektů, které odpovídají strategii kraje a města – rozvoj infrastruktury pro vzdělanost a podpora tvorby nových pracovních míst, školení a rekvalifikace.

Projekt zefektivní správu škol, využití služeb a lidských sil:

 • využití technického zázemí pro celé CWPO (multifunkční sál, odborné učebny, sportovní zařízení, dílny ),
 • pružnější využití potenciálu učitelů jak mezi jednotlivými stupni škol, tak při lektorování na seminářích,
 • využití pro veřejnost v oblasti vzdělávání i volnočasových aktivit,

Současný potenciál a předpoklady projektu

Ostravský region disponuje velkým potenciálem pro vytvoření CWPO ve všech požadovaných oblastech.

 • Ostravské waldorfské školy patří v České republice k nejstarším a jsou jediné svého druhu v Moravskoslezském kraji.
 • Na všech třech stupních škol – mateřská, základní, střední - působí velmi zkušení učitelé, kteří ve spolupráci s Ostravskou univerzitou získali vysokou teoretickou i praktickou odbornost (externě vyučují na VŠ, jsou lektory vzdělávacích seminářů pro širokou i pedagogickou veřejnost).
 • Školy mají prokazatelné výsledky - úspěšní absolventi, úspěšné projekty.
 • Školy jsou zapojeny do spolupráce na národní a nadnárodní úrovni.
 • Zájem o tyto školy (MŠ a ZŠ) dlouhodobě  převyšuje jejich kapacitu.
 • Školy se společně podílely na realizaci tříletého semináře waldorfské pedagogiky, akreditovaného MŠMT (realizace 2006 – 2009), působí i  jako metodická a vzdělávací centra pro kraj a širší region Moravy.
 • Školy jsou zapojené do široké mezinárodní spolupráce (např. koncepční práce na reformě vzdělávání v Evropě,  možnosti  získávání  zahraničních  zkušeností pro učitele i žáky  atd.)

Waldorfské školy v Ostravě

 • Alternativní mateřská škola – (1991), kapacita 48 dětí, zřizovatel: Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
 • Základní škola waldorfská – (1991), kapacita 215 žáků, zřizovatel:  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 • ZŠ Ostrava-Poruba, Ľudovíta Štúra - waldorfská větev (2014)
 • Střední odborná škola waldorfská – Waldorfské lyceum – (2002), kapacita 120 žáků, zřizovatel: Moravskoslezský kraj
 • Spolupracující vysokoškolské pracoviště:
 • VŠ – katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity